FÖRSKOLAN

Stallets förskola har barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är fördelade på fyra avdelningar, på Spiltan och Fölet går våra 1-3: åringar och på Krubban och Grimman går våra 3-5: åringar. Vi åldersanpassar både dagliga aktiviteter och pedagogiska miljöer.

Förskolan har en stor fin gård med stimulerande lekredskap. Utelek och naturupplevelser är ett dagligt inslag i vår verksamhet.

Stallets barn ska kunna känna tillit och få utmaningar i sitt kunskapssökande. Pedagogerna som arbetar på förskolan är utbildade lärare, förskollärare och barnskötare. Vi lägger stor vikt vid personlig och social utveckling. Tillsammans med varje barns föräldrar sätter vi upp mål och planerar för hur vi vuxna ska utmana och stödja barnet i dess utveckling och inlärning.

Det är viktigt att barnen blir accepterade och känner tillit till varandra och oss vuxna. Både små och stora barns inflytande har vi i fokus. Leken liksom skapande har stort utrymme i vår verksamhet.

Förskolan lägger stor vikt vid att utmana barnens språkutveckling. Vi arbetar med rim och ramsor, sjunger, dramatiserar, läser och skriver tillsammans. I den fria leken övas kommunikation på många olika sätt, dessutom får barnen träna på att uttrycka sig i grupp under samlingar i olika former. Barnen tränar matematiska begrepp och utmanas i problemlösning på ett lekfullt sätt i vardagliga situationer. Utifrån barnens intressen fördjupar vi oss samhällsorienterade och naturorienterade ämnen.